Web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak üçin iň meşhur programma üpjünçiligi - Semalt syn

Maglumatlary gyrmak gurallary dürli web sahypalaryndan maglumat almak üçin ýörite döredildi. Şeýle hem, web ýygnamak programma üpjünçiligi hökmünde bellidirler we programmistler, işläp düzüjiler we web ussatlary üçin peýdalydyr. Bu programmalar gymmatly maglumatlary gözleýär we talaplaryňyza görä gyrýar. Bu ýerde web sahypasyndan maglumatlary aňsatlyk bilen çykarmak üçin iň oňat programma üpjünçiligini ara alyp maslahatlaşdyk.

1. Outwit merkezi

“Outwit Hub” “Firefox” -yň giňeltmesi. Ony aňsatlyk bilen göçürip alyp we gurup bilersiňiz, soňra bolsa bu programma üpjünçiligi bilen dürli maglumatlary çykarmak meselelerini ýerine ýetirip bilersiňiz. “Outwit Hub” ulanyjylara amatly interfeýsi bilen iň meşhurdyr we maglumatlary tanamak üçin ajaýyp aýratynlyklara eýedir. Gural mugt bolansoň, “Outwit Hub” programmist däller we erkin işleýänler üçin amatlydyr.

2. Web gyryjy

“Outwit Hub” ýaly, web skraperi web sahypasyndan maglumatlary çykarmak üçin ygtybarly programma üpjünçiligi. Häzirki wagtda “Google Chrome” ulanyjylary üçin elýeterlidir we birnäçe minutda dürli maglumatlary ýygnamak meselelerini ýerine ýetirip biler. Web gyryjy, bir wagtyň özünde birnäçe sahypadan maglumat çykaryp bilýär we deňsiz-taýsyz dinamiki maglumatlary çykarmak mümkinçiliklerine eýe. Şeýle hem AJAX, gutapjyklar, gönükdirmeler we Javascript bilen sahypalary dolandyryp biler.

3. Spinn3r

Spinn3r programmistler, işläp düzüjiler we başlangyççylar üçin amatly. Tutuş web sahypasyndan maglumatlary alyp biler we esasan habar saýtlaryny, RSS habarlaryny, sosial media saýtlaryny we syýahat portallaryny nyşana alyp biler. “Spinn3r” API-leri ulanýar we internetde gözleg we maglumatlary çykarmak taslamalarynyň 90% -ine çenli dolandyrýar. Web gözleg ulgamy Google-a meňzeýär we Spinn3r maglumatlaryňyzy CSV we JSON formatlarynda saklaýar. Bu gural web sahypalaryny yzygiderli gözden geçirýär we birnäçe minutda islenýän netijeleri alýar.

4. Fminer

Fminer, ýokary derejeli aýratynlyklary birleşdirýän wizual maglumat gyryjydyr. “Fminer” -iň kömegi bilen bir wagtyň özünde birnäçe web gyrmak meselesini ýerine ýetirip bilersiňiz we şeýlelik bilen wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlap bilersiňiz. Şeýle hem, AJAX we gutapjyklar bilen saýtlary dolandyryp biler. Fminer web ussatlary we başlangyçlary üçin ajaýyp we olara hiç zat sarp etmeýär. Habar beriş serişdelerinden maglumatlary alýar we internetde spam goragyny üpjün edýär.

5. Dexi.io

“Dexi.io” internetdäki iň oňat we ygtybarly maglumatlary döwmek programma üpjünçiligidir. Bu guraly göçürip almak hökman däl; aslynda diňe web sahypasyny açmaly we maglumatlaryňyzy derrew gyrmaly. Köp mümkinçilikler we üýtgeşik aýratynlyklar bilen gelýän brauzer esasly gural. Dexi.io maglumatlaryňyzy JSON we CSV faýllaryna eksport edýär ýa-da Google Drive we Box.net-de ýatda saklaýar.

6. ParseHub

Web sahypasyndan maglumatlary çykarmak üçin iň oňat we meşhur programma üpjünçiligidir. ParseHub çylşyrymly maglumatlary çykarmak meselelerini we Javascript, gutapjyklar, gönükdirmeler we AJAX ulanýan saýtlary nyşana alyp biler. Bu gural Mac, Windows, Linux we iPhone ulanyjylary üçin elýeterlidir. Bu hyzmat bilen 6-a çenli maglumatlary döwmek ýa-da web gözleg taslamalaryny aňsatlyk bilen amala aşyryp bilersiňiz.

7. Oktoparse

Octoparse ilki maglumatlaryňyzy kesgitleýär, derrew gyrýar we alnan maglumatlary gaty diskiňize ýazdyrýar. Birnäçe saýtda gezýär we siziň üçin peýdaly mazmuny ýygnaýar. Oktoparse programmistler we maglumatlar analitikleri üçin gowy saýlaw. Maşyn öwrenmek tehnologiýasy bilen iň meşhurdyr we maglumatlaryňyzy HTML, Excel, CSV we TXT formatlaryna eksport edýär.

mass gmail