Semaltdan sahypa sahypasy. Web ýa-da mazmun sahypasynyň oňaýly taraplary

Sahypa, resminamany ýa-da mazmuny bölek sahypalara (çap edilen sahypalara ýa-da elektron sahypalaryna) bölmek prosesi. SEO, web ösüşine we ulanyjy tejribesine uly täsir edýär we köp peýdasy we zyýany bolan güýçli nawigasiýa usulydyr. Bu bellik dilini (SGML, HTML we XML ýaly) öz içine alýar, web mazmunyny semantik taýdan bellik edýär we aşaky tehnologiýalary goldaýar (mysal üçin XSL, CSS we XSLT). IT (maglumat tehnologiýasy) ösmezden ozal, el bilen işlemek prosesi bolupdy. Today'söne häzirki çap edilen sahypalar, elektron faýly iş stoly printerleri ýaly çap enjamlaryna çykarmak arkaly öndürilýär.

Mazmuny sahypalaşdyrmagyň taraplary:

1. Ulanyjynyň has gowy tejribesi

Sahypa, sahypaňyzyň gözleg motorynyň derejesini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Mysal üçin, köp sanly makalalar we blog ýazgylary bar bolsa, ähli ýazgylary birbada görkezmek mümkin bolmaz. Şeýle ýagdaýlarda, sahypa okyjylara ownuk maglumatlary bermäge kömek edýär. Girip görýänleriňizi interaktiw makalalaryň köpüsine ugrukdyryp bilersiňiz we şeýlelik bilen sahypanyň dykyzlygyny belli bir derejede peseldip bilersiňiz.

2. Wagt we serweriň ýüklenmegi

Mazmun sahypasynyň başga bir aýratynlygy, ýükleme wagtyny gowulaşdyrmagy we serwerdäki ýüküň azalmagydyr. Productshli önümleri birbada almakdan bir kategoriýadan 10-20 önüm almak has gowudyr. Productshli önümleriňiz we hyzmatlaryňyz birbada görkezilse, okyjy bulaşyp biler. Şeýlelik bilen, sahypa sahypasynda diňe birnäçe elementi görkezmäge kömek edýär we ulanyjynyň tejribesine uly täsir edýär.

3. Mahabat girdejileri

CNN we BBC ýaly köp sanly habar web sahypasy sahypalary görýänleriň sanyny köpeltmek üçin makalalaryny dürli kategoriýalara böldi. Bu sahypalar mahabat ýerlerini satýarlar we web sahypalarynda täsirleriň sanyny köpeltmek isleýärler. Sahypa, makalalaryňyzy dürli kategoriýalara bölmegi aňsatlaşdyrýar we girdeji gazanmaga kömek edip, sahypa görnüşleriniň sanyny belli bir derejede köpeldýär.

Webiň ýa-da mazmun sahypasynyň erbet taraplary:

1. Ulanyjynyň pes tejribesi:

Artykmaç segmentasiýa ulanyjylary bir sahypany birnäçe gezek basmaga mejbur eder. Şeýlelik bilen, ýadarlar we derrew sahypaňyzy terk ederler. Başga sözler bilen aýdylanda, mazmun sahypasy ulanyjylary ähli maglumatlary almak üçin web sahypasynda has köp wagt sarp etmäge çagyrýar we aňlarynda erbet täsir galdyryp biler.

2. SEO-a ýaramaz täsirleri

Mazmunyň sahypasy SEO hünärmenleri üçin çynlakaý problemalara sebäp bolup biler. Web sahypalaryňyzy dogry görkezip bilmezligiňiz we sahypaňyzyň ýüklenýän wagty bilen baglanyşykly kynçylyklar ýüze çykar. Mundan başga-da, mazmun sahypasy labyryň tekstini, baglanyşyklaryň umumy sanyny we sosial media paýlaryny bölüp biler. Şeýle hem, sahypaňyzyň dykyzlyk derejesine täsir edip biler.

Netije:

Web sahypasy sahypaňyz üçin gowy, ýöne seresaplylyk bilen ulanmaly. Käbir ýagdaýlarda ulanyjynyň tejribesini gowulaşdyryp biler, ýöne käwagt girýänleriňiz üçin kynçylyk döredip biler we baş sahypadan bölünen sahypalaryň aralygyny azaldyp biler.